Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 De natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna te noemen Klant,
die aan M. Berkhout-Ribbers handelend onder de naam de Ademcoach
Mevrouw opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, of
deelneemt aan een sessie, training/workshop of programma, met
betrekking tot één of meerdere activiteiten en/of aanverwante
werkzaamheden van de Ademcoach Mevrouw.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht,
aanbieding offerte en overeenkomst tussen de Ademcoach Mevrouw en de
Klant.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich tussen
partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.

Artikel 2: Aard dienstverlening

2.1 Alle verplichtingen van de Ademcoach Mevrouw onder deze
overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen.

2.2 de Ademcoach Mevrouw zal de door haar te leveren diensten naar
beste inzicht en vermogen uitvoeren. Uitgangspunten hierbij zijn dat
de Ademcoach Mevrouw handelt vanuit deskundigheid en integriteit en
dat het belang van de Klant centraal staat. Op alle
coachingsstrajecten en trainingen is beroepsgeheim van toepassing.

2.3 De coachings activiteiten, trainingen en aanverwante
dienstverlening zijn verklarend en gericht op gezondheid, en
persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. De Klant past deze
ontwikkeling naar eigen keuze toe. de Ademcoach Mevrouw kan daarom
geen garantie voor succes geven of instaan voor de mate waarin deze
dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel.

2.4 de Ademcoach Mevrouw werkt meestal met individuele pakket
afspraken. de Ademcoach Mevrouw en de Klant overleggen tijdens de
intake c.q. het kennismakingsgesprek welk pakket het beste bij hem of
haar past. Deze inschatting heeft geen voorspellende waarde, maar is
een indicatie. Op ieder gewenst moment kan in overleg met de Klant
besloten worden tot verkorting of verlenging van het pakket

2.5 Voor trainingen maakt de Ademcoach Mevrouw samen met de Klant en
met instemming van de Klant van te voren afspraken over de hoeveelheid
dagdelen en inhoud van de training of programma’s. Vervolgtrainingen
en verdieping van de te behandelende stof zijn altijd mogelijk.

2.6 Indien door de Ademcoach Mevrouw in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door
de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor
redelijke faciliteiten.

Artikel 3: Informatieverstrekking en acceptatie

3.1 Klanten van de Ademcoach Mevrouw dienen alle gegevens die nodig
zijn voor een goede uitvoering van de opdracht voorafgaand aan de
opdracht aan de Ademcoach Mevrouw te verstrekken.

3.2 de Ademcoach Mevrouw behoudt zich het recht voor een Klant niet,
dan wel onder beperkende voorwaarden voor klant c.q. begeleiding te
accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek/ intakegesprek met de
Klant hiertoe aanleiding geeft, zal de Ademcoach Mevrouw de Klant en
een eventuele opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 4: Afmelding afspraken

4.1 Wanneer een Klant niet kan komen op een afspraak, workshop of
training van de Ademcoach Mevrouw dient de Klant dat minimaal 48 uur
voor de afspraak door te geven.

4.2 Wanneer de Klant later dan 48 uur van te voren afzegt of wanneer
de Klant niet verschijnt op de afspraak worden de volledige gemaakte
kosten, daaronder inbegrepen al geboekte reis- en verblijfkosten, voor
die afspraak in rekening gebracht bij de Klant.

4.3 Wanneer een training bij de Klant op locatie niet door kan gaan,
dient de Klant dit minimaal een week voor de trainingsdatum door te
geven.

4.4 Wanneer de Klant een training tussen 2 maanden en 2 weken van te
voren afzegt zijn er geen annuleringskosten.

4.5 De hierboven beschreven afspraken over trainingen, gelden ook voor
workshop en lezingen.

4.6 Na het maken van de overeenkomst, is een bedenktermijn van 14
dagen van kracht.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst gaat in overleg met de Klant.

5.1 Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie
die tijdens de oriënterende gesprekken met de Klant verschaft is,
alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden
die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur
van de opdracht, kan de Ademcoach Mevrouw coaching c.q. begeleiding
beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel
beëindigen.
5.2 Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken aan de klant geheel in
rekening worden gebracht.

Bij het tussentijds beëindigen van een traject, training of workshop
zal er restitutie plaatsvinden na aftrek van 50% van het vooraf totaal
overeengekomen bedrag plus de naar rato reeds ontvangen diensten.

5.3 de Ademcoach Mevrouw is bevoegd een overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord is in de
visie van de uitvoerder, of gezien het belang van de Klant ongewenst,
of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van de Ademcoach Mevrouw kan worden gevergd.

Bij onvoldoende aanmeldingen zal een workshop of opleiding komen te
vervallen, dan wel op een later tijdstip worden uitgevoerd

5.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de
Ademcoach Mevrouw op de Klant opeisbaar. Indien de Ademcoach Mevrouw
de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 6: Facturering, betaling en incassokosten

6.1 Voor een coaching, (online) programma, workshop of training, dient
betaling te worden voldaan soms in het begin soms na afloop. In
overleg met de Ademcoach Mevrouw.

6.2 Het leveren van producten geschiedt als het te betalen bedrag op
de rekening van de Ademcoach Mevrouw staat.

6.3 Facturering geschiedt op grond van geleverde diensten en/of
evenredigheid van de doorlooptijd van het overeengekomen traject.

6.4 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.5 Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige)
betaling is ontvangen, ontvangt de Klant een herinnering.

6.6 de Ademcoach Mevrouw is gerechtigd de overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en hetaldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren

6.7 Op verzoek van de klant kan ook in 3 termijnen worden betaald,
hiervoor worden administratiekosten berekend ter hoogte van 5% van het
totale factuurbedrag.

6.8 Restitutie van eventueel teveel betaalde of overeengekomen terug
te betalen gelden zal binnen twee weken geschieden.

Artikel 7: Overmacht

7.1 de Ademcoach Mevrouw is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting ten opzichte van de Klant indien zij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de
Ademcoach Mevrouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de
Ademcoach Mevrouw redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen
na te komen.

7.3 de Ademcoach Mevrouw kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8: Aanbiedingen en offertes

8.1 Door de Ademcoach Mevrouw gemaakte offertes zijn vrijblijvend en
geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

8.2 de Ademcoach Mevrouw kan niet aan haar offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de

Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbieding een
vergissing of verschrijving bevat.

8.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn meestal
exclusief BTW . Tenzij dit anders is aangegeven.

8.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.

Artikel 9: Tarieven

9.1 Overeengekomen tarieven voor langdurige contacten gelden uiterlijk
tot het einde van het kalenderjaar. Tenzij tevoren nadrukkelijk
overeengekomen of behoudens buitengewone omstandigheden zullen de
tarieven met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar worden herzien.

Klanten die diensten afnemen die na het einde van een kalenderjaar
doorlopen, zullen minimaal 1 maand van te voren van een eventuele
prijswijziging op de hoogte worden gesteld
Artikel 10: Geheimhouding /Privacy

10.1 De naam en contactgegevens van Klanten, al dan niet in relatie
tot een opdrachtgever, worden door de Ademcoach Mevrouw gebruikt voor
het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om
contact mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet aan derden ter
beschikking gesteld, tenzij de betreffende Klant daar toestemming voor
heeft gegeven.

10.2 Door de Ademcoach Mevrouw wordt aan dossiervorming gedaan voor
coachingstrajecten. Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter
inzagede Ademcoach Mevrouw .

10.3 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt
is vertrouwelijk voor de Ademcoach Mevrouw en haar eventuele
medewerkers.

Artikel 11: Auteursrechten

11.1 de Ademcoach Mevrouw behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor
die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele
wet- en regelgeving. de Ademcoach Mevrouw heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn haar toegenomen kennis ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt
gebracht.

11.2 de Ademcoach Mevrouw draagt bij levering van teksten het
publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen
gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst
worden gesloten.

11.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding
verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen
bestaan.

Artikel 12: Verzekering

12.1 de Ademcoach Mevrouw zal gedurende de looptijd van de
overeenkomst een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
aanhouden.

Artikel 13: Klachten

13.1 Wanneer de Klant niet tevreden is over een door de Ademcoach
Mevrouw geleverde dienst, dient dit
binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan de Ademcoach
Mevrouw te worden gemeld.
Op een klacht wordt binnen 4 weken gereageerd.
Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd
kan worden dat de klacht verholpen wordt.

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Een klacht zal binnen een termijn van 1 maand zijn afgehandeld. Als er
een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klant hiervan
direct op de hoogte gebracht. Het uitstel wordt toegelicht en er wordt
een indicatie aangegeven wanneer uitsluitsel gegeven kan worden.

 

13.2 Een dossier van de klacht met en de afhandeling daarvan wordt
voor een periode van tenminste 1 jaar door Herleva gearchiveerd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 de Ademcoach Mevrouw is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan
de zijde van de Klant indien sprake is van een grove verwijtbare
tekortkoming van de Ademcoach Mevrouw.

14.2 de Ademcoach Mevrouw is niet aansprakelijk voor schade aan de
zijde van de Klant die voortvloeit uit of samenhangt met een al voor
de aanvang van de dienstverlening bij de Klant aanwezige fysieke of
geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

14.3 de Ademcoach Mevrouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan doordat

de Ademcoach Mevrouw is uitgegaan van, door of namens de Klant
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens (zie ook 3.1).

14.4 Indien de Ademcoach Mevrouw aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

14.5 de Ademcoach Mevrouw is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte
kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met,
dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van
de overeenkomst.

Artikel 15: Vrijwaring

15.1 De Opdrachtgever vrijwaart de Ademcoach Mevrouw voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet rechtstreeks aan
de Ademcoach Mevrouw toerekenbaar of toe te schrijven is.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Ademcoach Mevrouw partij
is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien
Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

16.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg
op te lossen.
de Ademcoach Mevrouw staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Hoorn als Marloes Ribbers Fotografie
onder nummer: KVK BTW I.D.: